• หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ๑

    หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ๑

หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 1

กิจกรรมหัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ได้รับเมตตาจาก ดร. พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ  ป.ธ.๙ (นาคหลวง)

 

มีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ "ธรรมะเป็นสากล ปฏิบัติแนวพระพุทธเจ้า โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ ปัญญา กิจกรรมประกอบด้วย ธรรมบรรยายโดยดร. พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ  เป็นการบรรยายพร้อมสื่อประกอบต่างๆ และ(VDO)  มีกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ธรรมะโดยคุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (ตา สุรางคนางค์) และคุณสุสินี วรศรีโสทร (รีย์) การเจริญสติกับกายบริหารกับครูติม คุณปรมิตา ลิมปนิลชาติ