• คอร์สมูลนิธิสหธรรมิกชน

    ฉันคือใคร? Who am I? เสียงเพรียกจากภายใน

  • คอร์สหธรรมิกชน

    ฉันคือใคร? Who am I? เสียงเพรียกจากภายใน

  • คอร์สสหธรรมิกชน

    ฉันคือใคร? Who am I? เสียงเพรียกจากภายใน

คอร์สมูลนิธิสหธรรมิกชน

กิจกรรมคอร์สสหธรรมิกชนสำหรับบริษัท Quality Plus (บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เป็นคอร์สที่จัดขึ้นเพื่ออบรมพนักงานของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ตระหนักรู้ความเป็นจริงในตัวตน 

 

ชื่อกิจกรรม ฉันคือใคร ? Who am I? เสียงเพรียกจากภายใน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกันคือ 1) กิจกรรมเปิดกาย เปิดใจ รู้จักตัวเอง โดย คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (ตา สุรางคนา) 2)กิจกรรมตัวตนที่หล่นหาย โดยคุณสุสินี วรศรีโสทร (รีย์) และ 3) กิจกรรมโยคะ กลับสู่บ้านภายใน โดยคุณปรมิตา ลิมปนิลชาติ (ครูติม) นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช่วงท้ายกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียน

 

วันที่ เวลา และสถานที่ :  จัดขึ้นที่ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพฯโดยจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2561

 

ขอขอบคุณ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ