• หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2

  • หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2

หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2

โครงการหัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ  ถึงธรรมะ  ถึงพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2 ได้รับเมตตาจาก พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ เป็นวิทยากรหลัก

 

กิจกรรมประกอบด้วย ธรรมบรรยายโดยดร. พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ  เป็นการบรรยายพร้อมสื่อประกอบต่างๆ และ(VDO)  มีกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ธรรมะโดยคุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (ตา สุรางคนางค์) และคุณสุสินี วรศรีโสทร (รีย์) บรรยายแลกเปลี่ยนการรู้ตัวเท่าทันความรู้สึกนึกคิดโดย คุณอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (เอ็กซ์) และ ดร.เมธา หริมเทพาธิป (เมธ์) และทั้งนี้ยังมีเสวนาความจริง ความงาม ความรัก  โดย ทีมมูลนิธิสหธรรมิกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันอีกด้วย