(โครงการสำเร็จแล้ว ปิดรับบริจาค) ชาวนาในโครงการเพียวแลนด์

    (โครงการสำเร็จแล้ว ปิดรับบริจาค) โครงการ Pureland 64 

    ชาวนาในโครงการเพียวแลนด์
    ชื่อชาวนา : นายสามารถ สุทธิรัตน์ (มารถ)  
    ที่อยู่นา : 45/9 หมู่9 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 
    พื้นที่   : จำนวน 7 ไร่  (เป็นเจ้าของเอง 5 ไร่ และเป็นนาเช่า 2 ไร่)
    พันธุ์ข้าวที่ปลูก : ข้าวหอมประทุม 
    ประเภทการทำนา : ทำนาหว่าน 
    รอบการทำนา : ปลูกข้าวปีละ 2 รอบ (ใช้เวลา140วันต่อรอบ)
    ระบบน้ำในการทำนา : ระบบน้ำชลประทาน 
    ผลผลิตที่ได้ : ไร่ละ 600 ถึง 1,000 กิโลกรัม / 1 รอบการทำนา

 

โดยจะทำการบริจาคข้าวสารไปยังมูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิเด็กเป็นสถานที่แรกที่ทางโครงการเพียวแลนด์64 จะนำข้าวสารในโครงการที่รับซื้อจากชาวนา

นำไปบริจาคให้ โดยที่โรงเรียนนี้มีการรับประทานข้าววันละ 1 กระสอบ สำหรับเด็กและผู้ดูแล รวมประมาณ120 คน

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ณ ริมแม่น้ำแควน้อยตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปิดสอนได้ถึงระดับ

ป.๑-ป.๖ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ เลขที่อนุญาต. กจ.๑/๒๕๒๓ ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตำบลวังด้ง

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นบ้านและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส เช่น ถูกทารุณกรรม กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก

และยากจน มาอยู่ประจำกินนอนและรับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มี ศ.นพ. ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก

ดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียนในนามมูลนิธิเด็ก มีนายพิภพ ธงไชย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ นางรัชนี ธงไชย เป็นผู้อำนวยการ

ชุมชนแห่งนี้สามารถรับเด็กได้สูงสุดจำนวน ๒๕๐ คน

“เด็กไทยในวันนี้ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อน เด็กยังขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่เพราะผู้ใหญ่
ยังสับสนในบทบาทของตัวเอง และเกี่ยงที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเด็ก "

รัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก