• เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

  • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

  • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ปี 2561

กิจกรรมเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ในเมืองไทย พบปะพูดคุยสานต่อในเรื่องการขับเคลื่อนงานร่วมกัน  

 

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการตื่นรู้ เครือข่ายคนทำงานด้านสังคมของมูลนิธิ เช่น งานสังคมต้นแบบ งานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรู้ สังคมทางจิตวิญญาณเพื่อการตระหนักรู้ และงานชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหารโลก (Sharing and Caring Community) เป็นต้น 

 

การสร้างสังคมผ่านวงเสวนาที่มีประสิทธิภาพ จสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางและมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการทำงานและสามารถสร้างทีมงานเพื่อสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

 

การพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิให้มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่คนในองค์กรและประเทศชาติสืบต่อไป

 

โดยในปี 2561 จัดกิจกรรมจำนวน 7 ครั้ง และรอบพิเศษจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 1

2) วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 2

3) วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 3

4) วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 4

5) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 5

6) วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 6

7) วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เสวนารอบพิเศษ

8) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เสวนารอบพิเศษ

9) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 7

 

#ขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าร่วม

#ขอบคุณมูลนิธิสหธรรมิกชน

#ขอบคุณโรงแรม "ณ เวลาพาเพลิน" ถนนบางขุนนนท์ ซอย 4 กทม.

ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

ร่วมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์