โครงการ "กัลปนา"


เพื่อการให้ การสละออก การอุทิศ อย่างประณีต

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ยุติความหิวโหย

 

 

บทนำ

 

ประชากรทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ 7,000 ล้านคน ในแต่ละปีมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 6 ของประชากรโลกกำลังประสบกับภาวะความอดอยากหิวโหย อันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางการเมือง เศรษฐกิจ ภัยสงคราม และภัยธรรมชาติ

 

เมื่อมองมายังประเทศไทยจะเห็นว่ามีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่ง เรามีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบกับพื้นฐานจิตใจของคนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือแบ่งปัน ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่เหมาะกับการเป็นครัวโลกให้กับผู้ประสบความอดอยากหิวโหยได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

 

เนื่องด้วยมูลนิธิสหธรรมิกชน (SHDM Foundation) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการตื่นรู้ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  มูลนิธิจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ กัลปนา ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการให้ การสละออก การอุทิศ อย่างประณีตใส่ใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแล้วบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้อดอยากหิวโหยและผู้คนที่ลำบากในสภาวะวิกฤติจากภัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีพื้นที่เริ่มต้นแบบโครงการนี้ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยเกษตรที่เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิจะได้รับการสนับสนุนรอบด้านครบทุกมิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อร่วมกันเป็นพื้นที่แห่งการให้ การสละออก การอุทิศ อย่างประณีตใส่ใจ จากคนทั้งชาติ

   2. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

   3. เพื่อผลิตอาหาร แล้วบริจาคให้แก่ผู้อดอยากหิวโหย ทั้งในและต่างประเทศ

   4. เพื่อเกิดกิจกรรมจิตอาสาแห่งการให้

   5. เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ การอุทิศ การสละออก “กัลปนา”

 

กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วม

 1. เกษตรกรทั่วประเทศ (โดยเริ่มต้นที่ จ.ชัยภูมิ)
 2. ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
 3. จิตอาสา ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกคนในประเทศ
 4. ดารา นักแสดง และคนในวงการบันเทิง
 5. คณาจารย์ และ นักวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
 6. Influencer ในทุกวงการ
 7. เอกชน บริษัท ห้างร้าน
 8. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ สมาคม NGO สโมสร ชมรม
 9. ราชการ และ หน่วยงานภาครัฐ
 10. ผู้เชี่ยวชาญ Supply Chain, Logistic
 11. Platform และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Platform
 12. วิทยากร, กระบวนกร เพื่อสร้างกิจกรรมแห่งการมีส่วนร่วม และการให้
 13. ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
 14. สื่อมวลชน และนักสื่อสาร
 15. และอื่นๆ

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. รับเงินบริจาค
 2. สนับสนุน อุดหนุน เกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง
 4. บรรจุตามสูตรมาตรฐานของโครงการ เป็นผลิตภัณฑ์ยุติความหิวโหย
 5. นำผลิตภัณฑ์ยุติความหิวโหยบริจาคให้แก่ผู้ขาดโอกาส ยากไร้ หิวโหย ทั้งในและนอกประเทศ