โครงการ Pureland 64 เป็นชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community) เป็นโครงการเพื่อลดความหิวโหยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ไม่ได้ผลิตอาหารเพื่อเชิงธุรกิจแต่เป็นไปเพื่อการให้

 

โครงการ Pureland 64 เป็นชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community) เป็นโครงการรับใช้โลกใบนี้ ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนา(Passion) ที่จะทำให้คนบนโลกใบนี้ได้ร่วมกันแบ่งปันและดูแล (Sharing and Caring) กันและกัน  เป็นบทพิสูจน์จิตสำนึกแห่งความจริง ความงาม ความรัก ของความเป็นมนุษย์

 

โครงการ Pureland 64 เป็นชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community) เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย 3 แก่นแท้สำคัญที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (Oneness) คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และการให้อภัย

 

โครงการ Pureland 64 เป็นชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community) เป็นโครงการที่มีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ

 

พันธกิจ (Mission)

01

สร้างสังคมและองค์กรชั้นนำ

ด้วยศาสตร์พระราชาด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร

02

ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ด้านการสร้างนวัตกรรมลดความหิวโหย

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

03

มุ่งเน้นความร่วมมือในทุกระดับ

กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาล

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

แนวทางการดำเนินโครงการ

          • เป้าหมายหลักของโครงการชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community) เป็นโครงการพัฒนา ที่สร้างให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในเกือบทุกข้อ โดยมีเป้าหมายทั้งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาวิถีชีวิตและพัฒนาสังคมด้วยความรัก และการช่วยเหลือกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อพัฒนาชีวิต พัฒนาคน และสังคมให้มีความสุข และอยู่บนวิถีชีวิตที่พอเพียงต่อไป

          • แนวทางการดำเนินโครงการ การดำเนินงานโครงการเป็นการระดมเงินบริจาคและจัดสรรสู่เกษตรกร เพื่อทำการปลูกข้าว ก่อนที่จะนำผลิตผลข้าวที่ได้ไปบริจาคให้แก่ผู้มีความต้องการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในการดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิทำหน้าที่หลักในการประสานงานทั้งฝั่งของกลุ่มเกษตรกรในฐานะ “ผู้จัดการนา” ด้วยการเป็นผู้จัดสรรและส่งมอบเงินลงทุนในการเพาะปลูก ประสานและติดตามการดาเนินการเพาะปลูกของเกษตรกร รวมไปถึงเป็นผู้ทำการตลาดและขายข้าวที่ผลิตได้แทนเกษตรกร และประสานงานฝั่งการบริจาคข้าวตามเจตนาของผู้ร่วมบริจาคด้วยการเป็นผู้จัดสรรและส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ต้องการ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการนี้ สรุปขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

                    o เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างช่องทางในการรับเงินบริจาคที่มีนโยบายเน้นระบบปลอดภัยมั่นคงและตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วมบริจาค สามารถแสดงเจตจำนงค์การบริจาคได้เองอย่างอิสระ และทางมูลนิธิจะมีการอัพเดทข่าวสารของโครงการอย่างเปิดเผยตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวแล้วบริจาคสู่ผู้ที่อดอยากต่อไป

                    o เงินบริจาคที่ระดมมาได้จะถูกส่งมอบจากมูลนิธิในฐานะ “ผู้จัดการนา” ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรดังกล่าวใช้ในการเพาะปลูกข้าว โดยเป็นการสนองวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร