​มูลนิธิสหธรรมิกชนและเครือข่ายกัลยาณมิตรจึงเกิดปณิธานร่วมกันสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง พร้อมสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่ (Experience & Communication) สร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรับรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางวิญญาณ (Community & Networking) แล้วนำผลงานและประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นสื่อเพื่อขยายผล เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องออกไปเป็นวงกว้าง (Communication) เกิดเป็นกระแสให้บุคคลทั่วไปมีความสนใจในการมาสัมผัสเรียนรู้ประสบการณ์วิถีแห่งการตื่นรู้ร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลายช่องทาง หลากหลายแนวทาง หลากหลายกลุ่มคน เป็นความรู้องค์รวมในระดับสากล  เกิดความตระหนักด้วยตนเองถึงความสำคัญในการตื่นรู้เท่าทันความทุกข์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตท่ามกลางสื่อปริมาณมหาศาลที่เราได้รับรู้ในแต่ละวันเพื่อ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy-MIDL)” รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เข้ามาครอบงำ เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มลงมือทำเพื่อประโยชน์ตนในการ “เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต”  แล้วพัฒนาต่อไปเป็น Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกันในระดับชุมชนและสังคมต่อไป