“ความเป็นหนึ่งเดียวขั้นพื้นฐาน”  จึงหมายถึง 

การเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างกายกับใจแล้วเกิดความเป็นหนึ่งเดียวประสานสอดคล้องภายใน

 

- พระไพศาล วิสาโล -

- จาก We Oneness FB Live : "ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน" -

 

------------------------------------

 

​มูลนิธิสหธรรมิกชนและเครือข่ายกัลยาณมิตร

มีปณิธานร่วมกันสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง

 

สร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่ (Experience & Communication)

 

สร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรับรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางวิญญาณ (Community & Networking)

 

แล้วนำผลงานและประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นสื่อเพื่อขยายผล เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องออกไปเป็นวงกว้าง (Communication)

 

เกิดเป็นกระแสให้บุคคลทั่วไปมีความสนใจในการมาสัมผัสเรียนรู้ประสบการณ์วิถีแห่งการตื่นรู้ร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลายช่องทาง หลากหลายแนวทาง หลากหลายกลุ่มคน เป็นความรู้องค์รวมในระดับสากล  เกิดความตระหนักด้วยตนเองถึงความสำคัญในการตื่นรู้เท่าทันความทุกข์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตท่ามกลางสื่อปริมาณมหาศาลเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มลงมือทำเพื่อประโยชน์ตนในการ “เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต”  แล้วพัฒนาต่อไปเป็น Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกันในระดับชุมชนและสังคมต่อไป

 

------------------------------------

 

มีคำอยู่ห้าคำที่สื่อถึงความลับของศิลปะแห่งการดำรงชีวิต

อันเป็นความลับแห่งความสุขและความสำเร็จทุก ๆ อย่าง

นั่นก็คือ “เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต”

การเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต คือ การเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบัน กับเดี๋ยวนี้…

“การไม่ต่อต้าน ไม่ตัดสิน และไม่ยึดติด”

คือลักษณะสามประการของชีวิตที่มีอิสระและตื่นรู้อย่างแท้จริง…

 

เอ็กค์ฮาร์ท โทลเล -