ขอต้อนรับสู่อรุณรุ่งแห่งการตื่นรู้ ได้เวลาเปิดศักราชสู่ยุคสมัย ที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้การเดินทางภายในและเติบโตร่วมกัน ด้วยหัวใจแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ใส่ใจในกันและกัน

 

 

“วีถีแห่งการตื่นรู้ร่วมสมัย”

หมายถึง วิถีของความเป็นหนึ่งเดียวหรือเอกภาพบนความหลากหลาย ที่มีลักษณะยึดเหนี่ยวแต่ไม่ยึดติดหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าของฉันนี้เท่านั้นจริงของคนอื่นผิดหมด มีการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ สิ่งใดที่เห็นร่วมกันก็นำมาปฏิบัติร่วมกัน สิ่งใดที่เห็นต่างกันก็ให้ถือเป็นพรสวรรค์ของแต่ละฝ่าย แต่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ

 

- ดร.เมธา หริมเทพาธิป -

 

 

“หัวใจการตื่นรู้”

หมายถึง การมีสติสัมปชัญญะ หรือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ความรู้สึกตัวในที่นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลมีความเข้าใจ มีการยอมรับตนเองตามความเป็นจริงอย่างไร้เงื่อนไข (ศิโรราบ) และมีจิตที่ปล่อยวางอคติ ได้แก่ ความพอใจ ความไม่พอใจ ความกลัว และความไม่รู้สึกตัว เมื่อปล่อยวางอคติลงไปได้ ความจริง ความงาม ความรัก จะปรากฏแก่ใจของผู้ตื่นรู้

 

- ดร.เมธา หริมเทพาธิป -