จิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ทางมูลนิธิได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในนามจิตอาสา ที่ศูนย์ฝึกสมอง อาคาร สธ. ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวิทยากรหลัก คุณสุสินี วรศรีโสทร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากตัวแทนมูลนิธิที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมีหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมการสร้างสานสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกความจำ กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมการให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและบริหารกายบริหารจิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความตาย กิจกรรมการรู้จักตนเอง การชื่นชมตนเอง และกิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ เป็นต้น