มูลนิธิสหธรรมิกชนเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มูลนิธิได้รับพระเมตตา เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อกราบสักการะ และประธานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมองค์รวม  

 

วันที่ เวลา และสถานที่ :  วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิตร กรุงเทพฯ