เกี่ยวกับเรา

จากการรวมตัวกันของคนหลากหลาย วงการ อาชีพ มูลนิธิสหธรรมิกชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังขับเคลื่อนการเรียนรู้การเติบโตภายในควบคู่กับวิถีชีวิตแห่งการให้ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รู้จัก ตระหนัก แล้วก้าวไปสู่ความสุขอันประณีต เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึง 3 ระดับ และในแต่ละระดับแบ่งเป็นอีก องค์ประกอบ ที่เริ่มจากตนเอง ไปสู่ครอบครัว แล้วไปสู่สังคมในที่สุด <<< ยุทธศาสตร์หลัก 333 >>>

 

มูลนิธิสหธรรมิกชน  Sahadhammikchon Foundation

SHDM Foundation

จึงได้ก่อตั้งเมื่อ 29 ธันวาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

 

1. เพื่อการกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา

 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สรรพศาสตร์เพื่อการตื่นรู้

 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

5. เพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

 

6. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด