เกี่ยวกับเรา

จากการรวมตัวกันของคนหลากหลาย วงการ อาชีพ มูลนิธิสหธรรมิกชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังขับเคลื่อนการเรียนรู้การเติบโตภายในควบคู่กับวิถีชีวิตแห่งการให้ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รู้จัก ตระหนัก แล้วก้าวไปสู่ความสุขอันประณีต อันได้แก่การเข้าถึง ความจริง ความดี ความงาม และความรัก ภายใต้พันธกิจ Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกัน

 

มูลนิธิสหธรรมิกชน  Sahadhammikchon Foundation จึงได้ก่อตั้งเมื่อ 29 ธันวาคม 2016

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อการกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สรรพศาสตร์เพื่อการตื่นรู้

3. เพื่อสร้างสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรม

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต

5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาหรือการวิจัย เพื่อศานติสุข

6. เพื่อสร้างสังคมต้นแบบอริยะชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

8. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง