2. Path to Oneness : โครงการ "สู่หนึ่งเดียวกัน" ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน  >3. PureLand 64  : โครงการ  "เพียวแลนด์ " ชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community)  >" />

เข้าร่วมโครงการของเรา

จากการจัดตั้งมูลนิธิสหธรรมิกชนตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2559 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายให้เกิดขึ้น ด้วยพลังแห่งธรรมชาติที่ผลักดันและคัดสรรค์นำทาง  ทำให้เราได้ทำหน้าที่เพื่อโลกใบนี้ในแบบที่โลกต้องการ เราทำงานต่างๆ ด้วยความตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้และจักรวาลนี้ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน    เราทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน (Oneness) อย่างแท้จริง   ความทุกข์ของคุณก็คือความทุกข์ของเรา ความสุขของคุณก็คือความสุขของเรา  ความทุกข์ทรมานหิวโหยของอีกซีกโลกนึงก็คือความทุกข์ทรมานหิวโหยของเรา   เราเลยไม่เคยผลักไสเพื่อนทุกคนที่เข้ามาพบกันเลยแล้วเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน  เพื่อการเข้าถึง ความจริง ความดี ความงาม และความรัก ภายใต้พันธกิจ Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกัน  

 

โครงการของเราที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มี 3 โครงการดังนี้

1. Awakening : โครงการ "เพื่อการตื่นรู้"  เรียนรู้การเดินทางภายในและเติบโตร่วมกัน ด้วยหัวใจแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ใส่ใจในกันและกัน  << คลิ๊ก >>

2. Path to Oneness : โครงการ "สู่หนึ่งเดียวกัน" ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน  << คลิ๊ก >>

3. PureLand 64  : โครงการ  "เพียวแลนด์ " ชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring  Community)  << คลิ๊ก >>