เข้าร่วมโครงการของเรา

โครงการของเราที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มี ดังนี้ [1.] Awakening : โครงการ "เพื่อการตื่นรู้" เรียนรู้การเดินทางภายในและเติบโตร่วมกัน ด้วยหัวใจแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ใส่ใจในกันและกัน [2.] Part to Oneness : โครงการ "สู่หนึ่งเดียวกัน" ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน [3.] PureLand 64 : โครงการ "เพียวแลนด์ " ชุมชนการเกษตรเพื่อยุติวิกฤตการณ์อาหาร (Sharing & Caring Community)

อ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา

จากการรวมตัวกันของคนหลากหลาย วงการ อาชีพ มูลนิธิสหธรรมิกชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังขับเคลื่อนการเรียนรู้การเติบโตภายในควบคู่กับวิถีชีวิตแห่งการให้ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รู้จัก ตระหนัก แล้วก้าวไปสู่ความสุขอันประณีต อันได้แก่การเข้าถึง ความจริง ความดี ความงาม และความรัก ภายใต้พันธกิจ Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกัน

อ่านต่อ

ข่าวสาร และกิจกรรม

จากการรวมตัวกันของคนหลากหลาย วงการ อาชีพ มูลนิธิสหธรรมิกชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังขับเคลื่อนการเรียนรู้การเติบโตภายในควบคู่กับวิถีชีวิตแห่งการให้ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รู้จัก ตระหนัก แล้วก้าวไปสู่ความสุขอันประณีต อันได้แก่การเข้าถึง ความจริง ความดี ความงาม และความรัก ภายใต้พันธกิจ Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกัน