ยุทธศาสตร์ 333 และ ภารกิจของ SHDM

333 คือ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและหลักการของ มูลนิธิสหธรรมิกชน เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึง 3 ระดับ และในแต่ละระดับแบ่งเป็นอีก 3 องค์ประกอบ ที่เริ่มจากตนเอง ไปสู่ครอบครัว แล้วไปสู่สังคมในที่สุด

อ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา

จากการรวมตัวกันของคนหลากหลาย วงการ อาชีพ มูลนิธิสหธรรมิกชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังขับเคลื่อนการเรียนรู้การเติบโตภายในควบคู่กับวิถีชีวิตแห่งการให้ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รู้จัก ตระหนัก แล้วก้าวไปสู่ความสุขอันประณีต

อ่านต่อ

ข่าวสาร และ กิจกรรม

test